sosialhjelpsmottaker

Person som har fått stønad til livsopphold etter lov om sosiale tjenester i NAV §§ 18 eller 19.