Nettoformuen

Omfatter først og fremst verdien av bolig, fritidsbolig, bankinnskudd, verdipapirer, aksje- og obligasjonsfond minus gjeld.

Oppsummert: beregnet realkapital og skattepliktig bruttofinanskapital fratrukket gjeld.