Kapitalinntekter

Skattepliktig avkastning fra kapital, som for eksempel renter på bankinnskudd, utbytte fra aksjer, gevinster ved salg av aksjer eller fast eiendom osv.