Overføringer

Diverse pensjoner og stønader som f.eks. alderspensjon, uførepensjon, tjenestepensjon, barnetrygd, kontantstøtte, sosialhjelp og bostøtte.