Median

Det beløpet som deler en fordeling i to like store grupper, etter at fordelingen er sortert stigende (eller synkende) etter beløp. Det vil altså være like mange personer med beløp over som under medianbeløpet. Median må ikke forveksles med gjennomsnitt.