Enhetsimputering

Enhetsimputering betyr å legge til enheter (boliger) til populasjonen (boligmassen). Dette gjøres når man har gode indikasjoner på at det finnes inkonsistens eller mangler i datagrunnlaget som tilsier at populasjonen er for liten. Eksempelvis telles fritidsboliger som eneboliger dersom det er folkergistrerte personer på adressen.