Konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av faste eiendom. Eiendommer mindre enn 100 dekar totalt og som heller ikke har mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord kan vanligvis erverves uten å søke konsesjon. For å unngå at eiendommer som bør brukes til helårsbolig brukes til fritidsformål, kan kommunen bestemme at reglene om konsesjonsfrihet uten boplikt helt eller delvis ikke gjelder.