Sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel januar til og med mars 2016 mot oktober til og med desember 2015. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.