Lavinntekt

Delindikator for AROPE: Lavinntekt er definert som disponibel inntekt per forbruksenhet lavere enn 60 prosent av medianinntekten.