Gini-koeffisienten

For å måle inntektsforskjellene mellom alle personene i befolkningen eller i en gruppe av befolkningen er det vanlig å bruke den såkalte Gini-koeffisienten (Summarisk mål for inntektsulikhet). Gini-koeffisienten G tar verdien 0 når alle har lik inntekt og verdien 1 når all inntekt havner hos én person. Jo lavere verdi den har, desto større likhet er det i fordelingen av inntektene. Øker G, betyr det at inntektsforskjellene har økt.