Inntektsbegrep

Markedsinntekt er satt sammen av lønnsinntekt og kapitalinntekt; dvs. de inntektene som opptjenes i den løpende produksjonen.

Disponibel kontantinntekt (inntekt etter skatt) er markedsinntekt pluss offentlige kontantoverføringer minus inntektsskatt.