Pålydande verdi

Fast beløp som blir sett på eit verdipapir som blir emittert. Papiret lyder på dette beløpet fram til forfall. Summen av pålydande for alle obligasjonar eller sertifikat som er emitterte i eit ISIN/lån, svarar til beløpet som låntakaren skal innfri lånet med. Summen av pålydande for alle aksjar i eit føretak svarar til aksjekapitalen i føretaket.