Emisjon

Ein emisjon er ei utferding av fleire nye verdipapir med like pålydande beløp og lik tekst. Papira gir særrett til å ta opp eit lån eller hente eigenkapital. Lånet eller eigenkapitalen er som ein regel identifisert med eit unikt registreringsnummer / eit ISIN.