Sertifikat

Omsettelege, standardiserte verdipapir som blir emitterte for å ta opp lån, og som har ein opphavleg løpetid på eitt år eller mindre. Omfattar òg statskassevekslar som er emitterte av den norske staten eller ein framand stat.