Påtalemyndighet

Øverste påtalemyndighet er Kongen i statsråd, deretter Riksadvokaten, statsadvokatene og politiet. Påtalemyndigheten etterforsker straffbare forhold og avgjør om det skal reises tiltale. Den kan også avgjøre en sak selv, ved å vedta henleggelse, overføring til konfliktråd, påtaleunnlatelse eller forelegg. Ved mindre trafikk- eller tollforseelser kan politi og tollvesen utstede forenklede forelegg.