Slik det måles i levekårsundersøkelsen

Hvert husholdningsmedlem blir spurt om hva som var hovedaktiviteten i hver av månedene det foregående året. Her teller vi andeler personer som bor i en husholdning der «heltidsansatt» eller «selvstendig, heltid» til sammen ble oppgitt som hovedaktivitet i 12 måneder eller mer. I 2003 skilte man ikke mellom heltids- og deltidsansettelse og året er derfor utelatt.