Boutgiftsbelastning

Denne indikatoren måler hvor stor del av inntektene husholdningen bruker på husleie, renter og avdrag. Dersom en fjerdedel eller mer av husholdningens samlede inntekter går til dette regnes boutgiftsbelastningen som høy. Ettersom indikatoren baserer seg på registerbasert inntekt, har vi ikke data for 2015.