Rehabiliteringsytelser

Brukes som samlebegrep for de tre per 1. mars 2010 utgåtte ytelsene 1)yrkesrettet attføring, 2)rehabiliteringspenger og 3)tidsbegrenset uførestønad. Begrepet brukes her oftest i sammenheng med arbeidsavklaringspenger, for eksempel som «Arbeidsavklaringspenger (og/eller rehabiliteringsytelser)» når statistikken dekker perioden både før og etter 1. mars 2010.