Bruttoinvesteringer

Bruttoinvesteringer er innkjøp minus salg av varige driftsmidler.