Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester

Omfatter utvinningsnæringen, tjenestenæringen og rørtransport.