Innskuddsvekst

Bankenes beholdning av innskudd svinger relativt mye gjennom året. Dette skyldes blant annet tidspunktene for innbetaling av skatter og avgifter, utbetaling av feriepenger.

Veksten i innskudd er ikke korrigert for valutakurssvingninger og andre strukturelle endringer i tallene. Ved utgangen av august 2015 var 28 prosent av de totale innskuddene i utenlandsk valuta.