Andre næringer

Denne grupperingen inkluderer næringsgruppene: B: Bergverksdrift og utvinning, D: Elektrisitet-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning, E: Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet og F: Bygge- og anleggsvirksomhet; i tillegg til næring A03: Fiske, fangst og fiskeoppdrett.