Igangsettingstillatelser

Igangsettingstillatelse bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen.

På grunn av etterslep i registreringen av igangsettingstillatelser fra kommunene for 2014 presenteres nasjonale tall i artikkelen for 2014 som foreløpige. Tallene i Statistikkbanken viser til status per 1. januar for hvert år og inkluderer foreløpige tall for 1.1.2015. For mer infomasjon se «Om statistikken».