Statlige planretningslinjer

I 2011 ble nye planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen fastsatt. Formålet var å utdype plan- og bygningslovens § 6-2 og gi statlige føringer for kommunenes og fylkeskommunenes planlegging. For mer informasjon se ekstern lenke til Statlige planretningslinjer.