Sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel mars til og med mai 2015 mot desember 2014 til og med februar 2015. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.