Belegg

Gjennomsnittleg tal på bebuarar gjennom året dividert med talet på plassar pr. 31.12.

teljar = talet på døgnopphald i institusjon/365*100

nemnar = talet på plassar pr. 31.12

Institusjon = sjukeheim, aldersheim og barnebustad, ekskl. avlastningsopphald/avlastningsbustad.