Tenester til heimebuande

Tenester til heimebuande inkluderer helsetenester i heimen (heimesjukepleie mm.), avlastning utanfor institusjon, omsorgsløn, rehabilitering utanfor institusjon og praktisk bistand som hjelp til dagliglivets gjeremål (tidl. kalt heimehjelp), opplæring i dagliglivets gjeremål og brukarstyrt personleg assistanse (BPA).

Heimetenestene gis uavhengig av alder og målgruppe/diagnose.