Lovbestemmelser

Ubetinget fengsel kan bare idømmes når det er særlig påkrevd. Fengselsstraffen kan ikke overstige 15 år (Strl. § 18, lov 20 jan 2012).

Prøvetiden for betinget påtaleunnlatelse kan settes til enten 6, 12, 18 eller 24 måneder (Strpl. § 69 2.ledd, lov 20 jan 2012). Prøvetiden var tidligere normalt 2 år.

Samfunnsstraff skal kunne benyttes også når det eller ville vært idømt fengsel over ett år (Strl. §18 2 ledd, lov 20 jan 2012).

Generell straffeendring: Skjerping av straffenivå for alvorlige voldshandlinger og seksuallovbrudd i 2010.

Se Eskeland (2013 s.64-69) for oversikt over viktige endringer i straffelovgivningen 1980-2012.