Vilkår ved straffeutmåling

Såkalte særvilkår kan være meldeplikt for politiet, avholdsplikt, gjennomføring av program mot ruspåvirket kjøring, narkotikaprogram med domstolskontroll, institusjonsopphold, megling i konfliktråd, ungdomsoppfølging i konfliktrådet, arbeid, utdanning eller plikt til å oppholde seg på et bestemt sted eller borte fra bestemte personer (strl. §53 nr.2-5).