Priser på hotell- og restauranttjenester

Som grunnlag for prisnivåberegningene er det alltid priser for landet som helhet som gjelder, altså ikke nødvendigvis bare hovedstadspriser eller priser fra de mest typiske turistområdene. Det kan for enkelte land være til dels store forskjeller mellom disse.