Boplikt

Den som uten konsesjon overtar en landbrukseiendom fra nær familie eller har odelsrett, har plikt til å bo på eiendommen i fem år. Boplikten er personlig, og eieren må være registrert som bosatt på eiendommen for å oppfylle boplikten. Dersom den nye eieren skal fritas fra boplikten, må det søkes om konsesjon. Upersonlig boplikt betyr at noen må bo på eiendommen, men det trenger ikke være eieren.