Dyrka jord

Er synonymt med jordbruksareal. Jordbruksareal omfatter areal av fulldyrka jord, areal av overflatedyrka jord og innmarksbeite.