Nydyrking

Betegner fulldyrking og overflatedyrking av jord.

Med fulldyrking menes rydding og bryting til vanlig pløyedybde, slik at arealet kan benyttes til åkervekster eller til eng og beite som kan fornyes ved pløying.

Med overflatedyrking menes rydding og sletting av overflata, slik at maskinell høsting er mulig.