Annen vareproduksjon

Omfatter primærnæringene inkludert akvakultur, bygge- og anleggsvirksomhet og kraftproduksjon.