Energinæringer

Energiproduserende næringer, f.eks. olje- og gassutvinning, fjernvarmeverk, elektrisitetsverk, raffinerier og kullutvinning.