Barn med innvandrerbakgrunn

Omfatter barn som har innvandret, og norskfødte med utenlandsfødte foreldre.