Fylke

Bilbestanden fordeles etter eiers bostedsfylke. Ved blant annet leasing vil bilene følgelig bli plassert i det fylket/den kommunen som tilsvarer leasingselskapets offisielle foretaksadresse. Statistikken sier derfor nødvendigvis ikke noe om hvor bilene faktisk blir brukt