Årslønn

Årslønn beregnes på grunnlag av informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken, kvartalsvise lønnsindekser og eventuelle virkningstidspunkter fra lønnsforhandlinger for områder det ikke utarbeides lønnsindekser for. Årslønna tar utgangspunkt i at det utbetales lønn for tolv måneder i året, og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Overtidsgodtgjørelse, naturalytelser, feriepengetillegg, sluttvederlag og etterbetalinger er ikke inkludert i beregnet årslønn.