Bruttoinvestering

Bruttoinvestering er summen av bruttoinvestering i fast realkapital, lagerendring og netto anskaffelser av verdigjenstander.