Tingrett

I Norge er tingretten første instans for behandling av straffesaker i domstolene, mens lagmannsretten er første ankeinstans og behandler anker over rettsavgjørelser besluttet i tingretten. Høyesterett er Norges øverste domstol, og siste instans i behandling av ankesaker.