Sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikken tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel september til og med november 2014 mot juni til og med august 2014. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.