Naturaliseringsraten

Definert som antallet årlige overganger til norsk statsborgerskap per 100 bosatte innvandrere med utenlandsk statsborgerskap og minst syv års botid.