Annen eller ukjent registrering

Samlebetegnelse for den svakeste graden av tilknytning til arbeidsmarkedet. Annen status innebærer blant annet personer som mottar kontantstøtte, overgangsstønad, er langtidssykemeldte eller mottar økonomisk sosialhjelp. Ukjent status vil si at personen ikke er registrert i noen av de tilgjengelige datakildene vi bruker i statusrapporteringen for arbeidsmarkedstilknytning.