Brutto finansformue

Omfatter bankinnskudd, parter i aksje-, obligasjons- og pengemarkedsfond, aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer.