Realkapital

Bygninger, infrastruktur og varige driftsmidler, samt FoU og patenter.