Sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel juli til og med september 2014 mot april til og med juni 2014.Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.