Indirekte personalkostnader

Omfatter pensjons- og forsikringspremier, naturalytelser, opplæringskostnader, arbeidsgiveravgift med videre, fratrukket refusjoner. Tilbakebetaling av sykepenger dekket av arbeidsgiver utover arbeidsgiverperioden på 16 dager er ett eksempel på refusjon. Kompensasjon for arbeidstrening og andre arbeidsmarkedstiltak er et annet.