Betinget påtaleunnlatelse

Selv om påtalemyndigheten mener de kan bevise straffeskyld, kan påtaleunnlatelse benyttes når overveiende grunner taler for å ikke reise straffesak. Påtaleunnlatelsen gjøres betinget ved at siktede i en prøvetid aksepterer bestemte vilkår (se Straffeprosessloven § 69). I 2012 ble 43 prosent av alle betingede påtaleunnlatelser gitt til personer i aldersgruppen 15-17 år. Nærmere beskrivelser av reaksjonstyper se Om statistikken.