Finansieringskilder

Bankenes viktigste finansieringskilder til langsiktige utlån er kundeinnskudd og verdipapirgjeld. Inn- og utbetalinger fra Staten, utbetaling av feriepenger osv. gir et likviditetsbehov for bankene på kort sikt; som kan dekkes ved å trekke på innskudd i eller låne av sentralbanker, ved å selge aktiva eller ved å benytte seg av interbanklån (interbanklån er lån og innskudd i andre banker).