Medfinansiering somatiske tenester

Utgifter til medfinansiering av spesialisthelsetenesta (funksjon 255 i kontoplanen for kommunane si rekneskapsrapportering).